Home
/images/NewLife/new_life.jpg

زندگی‭ ‬تازه

این‭ ‬سفر‭ ‬زندگی‭ ‬شماست‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کنید،‭ ‬بنابراین‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬عمیقاً‭ ‬نگاه‭ ‬کنید‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خدا،‭ ‬ایمان‭ ‬و‭ ‬مسیحیت‭ ‬می‭ ‬باشند‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کنید‭. ‬هر‭ ‬زمان‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬خواهید،‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬که‭ ‬هستید،‭ ‬کتابمقدس‭ ‬را‭ ‬بخوانید‭. ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهید،‭ ‬پاسخ‭ ‬عمیق‭ ‬ترین‭ ‬پرسشهائی‭ ‬که‭ ‬همۀ‭ ‬ما‭ ‬داریم‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬کنید‭.‬

شما‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬برنامۀ‭ ‬سادۀ‭ ‬Square one‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬موضوعاتی‭ ‬همچون‭ ‬“وجود‭ ‬خدا”،‭ ‬“هدف‭ ‬از‭ ‬زندگی”،‭ ‬“حقیقت‭ ‬چیست”،‭ ‬“اخلاقیات”،‭ ‬“کتابمقدس”،‭ ‬و‭ ‬“مسیحیت”‭ ‬شروع‭ ‬کنید‭. ‬یا‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬از‭ ‬همۀ‭ ‬آنها‭ ‬عبور‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬مستقیماً‭ ‬بروید‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بیشتر‭ ‬بگوئید،‭ ‬جائیکه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موضوعاتی‭ ‬همچون؛‭ ‬عیسی‭ ‬مسیح،‭ ‬ایمان،‭ ‬گناه،‭ ‬دعا،‭ ‬کلیسا‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬را‭ ‬کشف‭ ‬کنید‭.‬

همچنین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامۀ‭ ‬ویژه،‭ ‬یک‭ ‬صفحۀ‭ ‬موضوعی‭ ‬کمکی‭ ‬کتابمقدس‭ ‬با‭ ‬چیزهائی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬معمول‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که

می‭ ‬خواهند‭ ‬در‭ ‬کتابمقدس‭ ‬بیابند،‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬مثال،‭ ‬شما

می‭ ‬توانید‭ ‬آیات‭ ‬کتابمقدسی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬ترسید،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬ازدواج،‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬داشتن‭ ‬آرامش،‭ ‬یا‭ ‬حس‭ ‬قربانی‭ ‬شدن،‭ ‬را‭ ‬بیابید‭. ‬همینطور‭ ‬می‭ ‬توانید‭ ‬عبارات‭ ‬مهمی‭ ‬همچون؛‭ ‬داستانهای‭ ‬کریسمس‭ ‬و‭  ‬عید‭ ‬قیام،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬معجزات‭ ‬عیسی،‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬مجموعۀ‭ ‬معروف‭ ‬ترین‭ ‬مزامیر‭ ‬را‭ ‬بیابید‭. ‬آیا‭ ‬می‭ ‬خواهید‭ ‬اصول‭ ‬اخلاقی‭ ‬اساسی‭ ‬مسیحیت‭ ‬را‭ ‬بدانید؟‭ ‬لیست‭ ‬را‭ ‬مرور‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬آیات‭ ‬کتابمقدس‭ ‬را‭ ‬بخوانید‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زمینۀ‭ ‬آن‭ ‬اِعمال‭ ‬می‭ ‬شوند‭.‬

وقتی‭ ‬که‭ ‬آمادۀ‭ ‬تغییر‭ ‬هستید،‭ ‬برنامه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬قدم‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شروع‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬براساس‭ ‬تعالیم‭ ‬مسیح‭ ‬نیاز‭ ‬دارید‭ ‬بردارید،‭ ‬

می‭ ‬برد‭.‬

کتابمقدس‭ ‬کامل

برنامۀ‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬شامل؛‭ ‬کتابمقدس‭ ‬کامل‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬آفلاین‭ ‬بتوانید‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬کنید‭!‬

مطالب‭ ‬بیشتر

‭* ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سؤالات‭ ‬بزرگ‭ ‬زندگی

‭* ‬ده‭ ‬فرمان

‭* ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬عتیق

‭* ‬شخصیت‭ ‬های‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬جدید

‭* ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬تعاریف‭ ‬از‭ ‬کتابمقدس

‭* ‬چگونه‭ ‬یک‭ ‬زندگی‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کنید

ویژه‭ ‬گی‭ ‬های‭ ‬برنامه‭:‬

‭* ‬استفادۀ‭ ‬کاربردی‭ ‬آسان‭ ‬

‭* ‬بودن‭ ‬کتابمقدس‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬برنامه

‭* ‬نور‭ ‬کم‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬مطالعه‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬های‭ ‬تاریک‭ ‬تر

الان دانلود کن

*

*

*